نقش میانجی حمایت‌اجتماعی و پیوستگی‌اجتماعی در رابطه بین امید به زندگی و تاب‌آوری نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روان شناسی، مرکر آموزش عالی اقلید، اقلید، ایران

چکیده

با ظهور روان‌شناسی مثبت‌گرا، تحقیق به طور گسترده بر نقاط قوت افراد وتوانایی‌هایی که منجر به عملکرد غایی می‌شود، متمرکز شده است (سلیگمن ، 2005). با این جنبش، تمرکز از ناخوشی به بهزیستی تغییر کرده است. محققان نقاط قوتی را که به رشد افراد و جامعه کمک می‌کند بررسی کرده‌اند. مفاهیمی مانند امید، تاب‌آوری، حمایت اجتماعی به نقاط کانونی تبدیل شده است. هدف این پژوهش تعیین نقش میانجی‌‌ حمایت‌ اجتماعی و پیوستگی‌ اجتماعی بین امید به زندگی و تاب‌ آوری نوجوانان بود. پژوهش حاضر توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوره دوم شهر ابرکوه در سال تحصیلی 1400 بودند. که از بین آن‌ها 400 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش، شامل مقیاس حمایت‌ اجتماعی‌ ادارک‌شده زیمت و همکاران (1988)، مقیاس پیوستگی‌ اجتماعی لی و رابینز (1995)، مقیاس امید به زندگی اسنایدر و همکاران (1991) و مقیاس تاب‌ آوری کانر و دیویدسون (2003) پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد حمایت‌ اجتماعی و پیوستگی‌ اجتماعی نقش میانجی معناداری بین امید به زندگی و تاب آوری دارد (029/0- = β، 001/0>P). براساس یافته‌های پژوهش حمایت‌ اجتماعی و پیوستگی‌ اجتماعی دو منبع مهم در رشد تاب آوری هستند، این پیامدهای مهمی برای پژوهش و عمل دارد. براساس یافته های پژوهش لازم است که در رابطه با عوامل زیربنایی مانند پیوستگی تجتماعی و حمایت اجتماعی که موجب اثرگذاری بر رابطه امید به زندگی تاب آوری نوجوانان می‌شود مداخله صورت گیرد تا نسبت به ارتقاء هماهنگی خانوادگی و اجتماعی اقدام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Hope on Resilience in Adolescents: Social Support and Social Connectedness as Mediators

نویسنده [English]

  • Seyed Reza Poorseyed
Department of Psychology, Higher Education Center of Eghlid, Eghlid, Iran
چکیده [English]

With the emergence of positive psychology, research has been widely focused on people's strengths and abilities that lead to ultimate performance (Seligman, 2005). With this movement, the focus has shifted from unhappiness to well-being. Researchers have explored the strengths that contribute to the growth of individuals and society. Concepts such as hope, resilience, social support have become focal points. The purpose of this study was to determine the mediating role of social support and social cohesion between life expectancy and resilience of adolescents. The present study was a descriptive, correlational type. The statistical population of the research included all secondary school students of the second period of Abarkoh city in the academic year of 1400. Among them, 400 people were selected using available sampling method, and the research tools included Zimmet et al.'s structured social support scale (1988), Lee and Robbins' social cohesion scale (1995), Snyder et al.'s life expectancy scale (1991) and Connor and Davidson's (2003) resilience scale answered. The data was analyzed using the path analysis method. The results showed that social support and social cohesion have a significant mediating role between life expectancy and resilience (β = -0.029, P <0.001). Based on the findings of the research, social support and social cohesion are two important sources in the development of resilience, this has important implications for research and practice.

Based on the findings, it is necessary to intervene in regard to underlying factors such as hope and resilience that affect the intimate relationship between couples, to promote family and social harmony

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social support
  • social cohesion
  • life expectancy
  • resilience
  • and teenagers