بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر میزان گرایش به طلاق در بین زنان متاهل شهر قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

10.22052/ijcs.2024.254219.1024

چکیده

خانواده یک نهاد اجتماعی اولیه و حیاتی و واحدی عاطفی است،که هویت فرد درآن شکل می گیرد. روابط مناسب درون جامعه براساس روابط درون خانواده تعیین می شود و هر اندازه روابط درون خانواده مناسب تر باشد، به تبع آن جامعه از ثبات و استحکام بیشتری برخوردار است. در این راستا هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر میزان گرایش به طلاق در بین زنان متاهل شهر قزوین می باشد. روش تحقیق به کار رفته در پژوهش حاضر، توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان متاهل شهر قزوین به تعداد134591 نفر می باشد، که از این تعداد 383 نفر به عنوان نمونه نهایی براساس فرمول کوکران انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق‌ساخته می باشد. جهت برآورد اعتبار و پایایی ابزار نیز به ترتیب از اعتبار صوری و تکنیک آلفای کرونباخ استفاده شده است. همچنین تجزیه و تحلیل کلیه اطلاعات به دست آمده با نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که همبستگی بین متغیر روابط فرازناشویی مجازی و هرزه نگاری مجازی با متغیر گرایش به طلاق مورد تایید واقع شد. نتیجه تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نیز نشان داد که 6/29 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای روابط فرازناشویی مجازی و هرزه نگاری اینترنتی تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Virtual Social Networks on the Tendency to Divorce among Married Women in Qazvin City

نویسنده [English]

  • Mousa Saadati
Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The family is a primary and vital social institution and an emotional unit, in which a person's identity is formed. The appropriate relationships within the society are determined based on the relationships within the family, and the more appropriate the relationships within the family are, the more stable and strong the society is. In this regard, the aim of the present study is to investigate the impact of social networks on the degree of tendency to divorce among married women in Qazvin city. The research method used in the present study is a descriptive survey and the statistical population of the present study includes all married women of Qazvin city in the number of 134,591 people, of which 383 people were selected as the final sample based on Cochran's formula. The data collection tool is a researcher-made questionnaire. In order to estimate the validity and reliability of the tool, face validity and Cronbach's alpha technique were used respectively. Also, the analysis of all the obtained information has been done with SPSS software. The results of the research showed that the correlation between the variable of virtual extramarital relations and virtual pornography with the variable of tendency to divorce was confirmed. The result of the multivariable linear regression analysis also showed that 29.6% of the changes in the dependent variable were explained by the variables of virtual extramarital relationships and Internet pornography.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Networks
  • Virtual Extramarital Relationships
  • Internet Pornography
  • Propensity to Divorce