نوآوری اجتماعی، راهبردی در کارآفرینی اجتماعی ( مبتنی بر تفکر سیستمی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه علمی کاربردی

2 دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علوم تحقیقات تهران

3 مدرس دانشگاه علمی کاربردی کاشان

10.22052/ijcs.2024.254282.1025

چکیده

نوآوری اجتماعی نوعی تغییر تازه و عامل مهم در نظام مدیریتی جهانی است. یکی از محیط‌های پویا برای ایجاد نوآوری اجتماعی سازمان‌های مردم‌ نهاد است که بر اساس نیازهای فردی و اجتماعی متفاوت انسان‌ها در زمان‌ها و مکان‌ها شکل‌گرفته اند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تفکر سیستمی به عنوان یکی از عوامل موثر در نوآوری اجتماعی و توسعه کارآفرینی اجتماعی در سازمان های مردم نهاد می باشد.

پژوهش حاضر به روش (تلفیقی) بوده .در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته و به روش تحلیل تماتیک سعی در شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری اجتماعی از دیدگاه مدیران ارشد سازمان‌های مردم نهاد داشته است. بخش کمی از شاخه پیمایشی- همبستگی بوده. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه محقق ساخته بوده که روایی آن به‌وسیله ضریب آلفای کرونباخ تائید شده است. جامعه آماری تحقیق 57 نفر از مدیران سازمان‌های مردم‌نهاد شهرستان آران و بیدگل در سال 98 می‌باشند که به شیوه تمام شماری مورد بررسی قرار گرفته اند.

یافته‌های توصیفی پژوهش حاکی از آن است اکثر پاسخگویان دارای گرایش به نوآوری اجتماعی هستند، بااین‌حال برخی دیدگاه‌های متفاوت و متضادی در مورد گرایش به نوآوری اجتماعی و تفکر سیستماتیک وجود دارد. نتایج حاصل از فرضیه‌‌ی پژوهش نشان می‌دهد بین تفکر سیستمی با نوآوری اجتماعی رابطه مثبت و معنادار (001/0>p و0.416=r).وجود دارد.

نوآوری اجتماعی سیستماتیکبه دلیل تأثیر مستقیم در رفع چالش‌های جهانی و کمک به بهبود آینده اجتماعی ( توانمندسازی، ظرفیت سازی کسب و کار)، با استفاده از اهداف استراتژیک موجود در سازمان‌های مردم نهاد می تواند پیش گام در عرصه کارآفرینی اجتماعی باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social innovation, a strategy in social entrepreneurship (based on systemic thinking)

نویسندگان [English]

  • zahra hasanzadeh 1
  • mohammad hamed rouhani bidgoli 2
  • fahimeh namvarmoqadam 3
1 Lecturer at Applied Science University
2 PhD in Industrial Engineering, Tehran University of Research Sciences
3 Lecturer at Kashan University of Applied Sciences
چکیده [English]

Social innovation is a kind of new change and an important factor in the global management system. One of the dynamic environments for creating social innovation is non-governmental organizations that are formed based on the different individual and social needs of people in different times and places. The aim of the current research is to investigate the role of systemic thinking as one of the effective factors in social innovation and the development of social entrepreneurship in non-governmental organizations.

The present research is a (integrated) method. In the qualitative part, using semi-structured interviews and thematic analysis method, it has tried to identify the factors affecting social innovation from the point of view of senior managers of non-governmental organizations. A small part of the survey-correlation branch. The data collection tool was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. The statistical population of the research is 57 people from the managers of non-governmental organizations in Aran and Bidgol cities in 2008, who were investigated in a full-count manner.

The descriptive findings of the research indicate that most of the respondents have a tendency towards social innovation, however, there are some different and conflicting views about the tendency towards social innovation and systematic thinking. The results of the research hypothesis show that there is a positive and significant relationship between systemic thinking and social innovation (p<0.001 and r=0.416).

Due to its direct impact on solving global challenges and helping to improve the social future (empowerment, business capacity building), systematic social innovation can be a first step in the field of social entrepreneurship by using the existing strategic goals of non-governmental organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social innovation
  • systemic thinking
  • social entrepreneurship
  • non-governmental organizations